Datu aizdardzība

 

Ar šo datu privātuma paziņojumu vēlamies jūs informēt par jūsu personas datu apstrādi, ko veic uzņēmums Linde (AGA) (turpmāk “Linde”).

Laiku pa laikam, iespējams, šis dokuments tiks mainīts pilnībā, vai daļēji, lai nodrošinātu tā atbilstību jaunākajām juridiskajām prasībām vai piemērotību attiecībā uz jaunu pakalpojumu ieviešanu. Jaunākā mūsu datu privātuma paziņojuma versija ir pieejama tīmekļa vietnē: http://www.aga.lv/lv/footer_ren/data_protection.html.

I.     Vispārīga informācija par datu aizsardzību uzņēmumā The Linde Group

1.    Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Pārzinis, kas ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi, datu aizsardzības likuma izpratnē ir uzņēmums Linde. Linde ir The Linde Group uzņēmums. The Linde Group ir viens no vadošajiem gāzes un inženierijas uzņēmumiem pasaulē, ar aptuveni 58 000 darbinieku vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē.

The Linde Group un Linde ES grupas datu aizsardzības speciālists (“ES GDAS”) ir pieejams, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem par datu aizsardzību uzņēmumā Linde, sazinoties pa e-pastu vai sūtot vēstuli pa pastu. Ar ES GDAS varat sazināties, rakstot uz šo adresi:

Linde AG

EU Group Data Protection Officer

Klosterhofstrasse 1

80331 Munich, Vācija

E-pasts: dataprotection@linde.com

2.    Jūsu datu privātuma tiesības

Saistībā ar jebkādu Linde veikto personas datu apstrādi, visiem datu subjektiem ir līdzvērtīgas tiesības saskaņā ar VDAR 15. līdz 21. pantu, kas ietilpst dalībvalstu likumu robežās:

§  tiesības uz informāciju;

§  tiesības veikt labojumus;

§  tiesības uz datu dzēšanu;

§  tiesības uz apstrādes ierobežošanu;

§  tiesības uz datu nodošanu;

§  tiesības uz iebildumu izteikšanu.

Turklāt jums ir tiesības atcelt piekrišanu savu personas datu apstrādei jebkurā laikā nākotnē. Šāda atcelšana neietekmē iepriekš veiktās darbības, proti, datu apstrādi, kas veikta pirms atcelšanas.

Ja uzskatāt, ka Linde veiktā personas datu apstrāde nenotiek saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem vai neesat apmierināts ar mūsu sniegto informāciju, jums ir tiesības rakstīt sūdzību atbildīgajai uzraugošajai iestādei (skatiet VDAR 77. pantu).

3.      Nodošana trešo pušu valstīm vai starptautiskajām organizācijām

Mēs rūpējamies, lai jūsu dati netiktu nodoti saņēmējiem valstīs, kurās nav nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis (trešo pušu valstis). Taču dažos gadījumos no tā nav iespējams pilnībā izvairīties. Šādā gadījumā uzņēmums Linde ir veicis un veiks atbilstošas darbības, lai vienmēr nodrošinātu nepieciešamo datu aizsardzības līmeni saņēmēja pusē.

4.      Glabāšanas un paturēšanas laika periodi

Mēs apstrādājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu līgumsaistību izpildei. Tiklīdz šie dati vairs nav nepieciešami, parasti tie tiek izdzēsti.

Taču, lai nodrošinātu atbilstību atsevišķām juridiskām prasībām, daļa datu mums ir jāuzglabā arī pēc līgumattiecību perioda beigām. Tas ietver komercdarbību un nodokļu dokumentāciju, apliecinājumus un glabāšanas saistības. Šādos gadījumos parasti mums ir jāaizsargā vai jāuzglabā dati trīs līdz desmit gadus, vai arī, retos gadījumos, piemēram, juridisku konfliktu gadījumā, pat līdz 30 gadiem.

 II.   Linde veiktā personas datu apstrāde pamata uzņēmējdarbības vajadzībām

The Linde Group piedāvā klientiem plašu produktu un pakalpojumu portfeli no industriālās mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, zinātnes, izpētes un publiskajiem sektoriem. Mūsu klienti, piegādātāji un partneri ir tikpat daudzveidīgi kā mēs. Lai nodrošinātu mūsu starptautiskās uzņēmējdarbības procesus, nepieciešama personas datu apstrāde.

1.    Linde apstrādāto personas datu tips un izcelsme

Mēs apstrādājam personas datus tikai nepieciešamajā apjomā, lai izpildītu mūsu līgumu un juridiskās saistības uzņēmējdarbības attiecībās ar mūsu klientiem, piegādātājiem un partneriem. “Apstrāde” nozīmē, ka mēs apkopojam, glabājam, dzēšam vai nododam personas datus,; tie ir tikai daži piemēri veicamajām darbībām.

Mēs apstrādājam šādus personas datus:

§  klientu un piegādātāju vispārīgie dati un kontaktinformācija, piemēram, nosaukums vai vārds/uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, nodarbošanās, mūsu kontaktpersonu nodaļa u. c.;

§  dati, kas nepieciešami rēķinu un maksājumu apstrādei, piemēram, bankas informācija, nodokļu maksātāja numurs, kredīta pārvaldības informācija u.c., kamēr tam ir saistība ar fizisku personu;

§  piegādātāju un klientu attiecību pārvaldības informācija, piemēram, pasūtījumu vēsture utt., kamēr tam ir saistība ar fizisku personu;

§  īpašas personas datu kategorijas, kas attiecas uz mūsu veselības aprūpes jomas klientiem, piemēram, ar diagnozi un terapiju saistīta informācija, kas nepieciešama ārstēšanai.

Mēs regulāri saņemam personas datus, ko apstrādājam mūsu uzņēmējdarbības attiecību ar klientiem procesā un to izveides gaitā. Dažos gadījumos mēs saņemam personas datus arī no The Linde Group meitasuzņēmumiem, piemēram, kontaktinformāciju no piegādātājiem The Linde Group piegādātāju pārvaldības struktūrā.

Dažos gadījumos mēs apstrādājam arī personas datus, ko esam saņēmuši citā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. Tas regulāri attiecas uz:

§  publiski pieejamiem avotiem, piemēram, tirdzniecības un uzņēmumu reģistriem, ekspozīcijas zālēm, izstādēm, interneta avotiem, laikrakstiem, tirdzniecības katalogiem utt.;

§  trešajām pusēm, kas nav saistītas ar The Linde Group, piemēram, tirdzniecības/uzņēmējdarbības asociācijām, kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem utt.

2.    Linde veiktās datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai atļautajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošajām VDAR tiesību normām un saistošajiem vietējiem datu aizsardzības likumiem.

2.1.   Mēs apstrādājam datus, lai izpildītu savas līgumsaistības

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas līgumsaistības pret saviem klientiem un piegādātājiem vai izpildītu tā dēvētos pirmslīguma nosacījumus, kas tiek veikti pēc īpaša pieprasījuma.

Šādos gadījumos datu apstrādes mērķi nosaka līgums, ko esam noslēguši ar saviem klientiem vai piegādātājiem, un pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar šo līgumu. Tas ietver arī, piemēram, personas datu apstrādi saistībā ar katalogu sūtīšanu, informācijas sniegšanu par mūsu pakalpojumiem vai konkrētu piedāvājumu sagatavošanu.

2.2.   Mēs apstrādājam datus, lai aizsargātu likumīgās intereses

Mēs arī apstrādājam personas datus tādā apjomā, cik nepieciešams, lai aizsargātu Linde vai The Linde Group uzņēmumu, kā arī mūsu klientu (un, ja nepieciešams, arī trešo pušu) likumīgās intereses. Šādos gadījumos mēs apstrādājam personas datus tikai pēc tam, kad esam izvērtējuši jūsu saistītās intereses.

Tas ietver, piemēram:

§  Linde produktu piegādi un pakalpojumu sniegšanu;

§  klientu apkalpošanu un sūdzību izskatīšanu;

§  tiešu pasta sūtījumu veikšanu, ja vien neesat sniedzis noraidījumu par savu personas datu apstrādi šiem mērķiem;

§  mūsu struktūrvienību publiski pieejamo telpu novērošanu ar optiski elektronisku aprīkojumu (video novērošana);

§  personas datu nodošana The Linde Group robežās iekšējiem administratīvajiem mērķiem.

2.3.   Mēs apstrādājam datus ar jūsu piekrišanu

Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī tad, ja esat sniedzis savu piekrišanu. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu apstrāde līdz atcelšanas datumam joprojām ir atļauta.

2.4.   Mēs apstrādājam datus, lai izpildītu juridiskās saistības

Mums ir obligāti jāapstrādā atsevišķi dati, lai nodrošinātu atbilstību juridiskajām saistībām. Šādas saistības var izrietēt no atsevišķiem vietējo komerclikumu, tirdzniecības likumu, nodokļu un civillikumu pantiem, kā arī Eiropas jurisdikcijas, piemēram, saistībā ar noteikumiem terorisma finansēšanas apkarošanai. Tas var noteikt uzņēmumam Linde pienākumu sargāt, glabāt, uzrādīt un apkopot datus, kas parasti tiek izmantoti kontroles nolūkiem attiecīgajās uzraudzības iestādēs.

2.5.   Informācija par mērķu izmaiņām

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus jebkāda cita iemesla dēļ, nevis sākotnējam datu vākšanas mērķim, mēs informēsim jūs par jauno mērķi likumā noteiktajā apjomā.

3.      Jūsu datu saņēmēji

Personas dati tiks padarīti pieejami citiem The Linde Group uzņēmumiem ja un tiktāl, cik tas nepieciešams, lai aizsargātu mūsu juridiskās un līgumu tiesības un saistības. Piemēram, šis var būt gadījums, lai koordinētu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar līgumu. Standarta piemēri ir centralizēti piegādātāju un klientu pārvaldības pakalpojumi, centralizēti IT pakalpojumi un iekšējais vienotais centrs finanšu un grāmatvedības pakalpojumiem.

Mēs sadarbojamies ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu noteiktas līgumsaistības. Piemēram, saistībā ar konkrētiem piegādātāju un klientu pārvaldības pakalpojumiem, IT infrastruktūras viesošanu un ārējo vienoto centru finanšu un grāmatvedības pakalpojumiem, maksājumu apstrādi (kredītkartes, tiešais debets, norēķini no konta), loģistiku un piegādi, reklāmas aktivitātēm vai tiešsaistes pasūtījumu transakciju. Ārēji pakalpojumu sniedzēji vienmēr tiek piesaistīti likumu robežās un atbilstīgi spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Mēs nododam personas datus citiem saņēmējiem ārpus The Linde Group tikai tad, ja to pieprasa likums. Visos pārējos gadījumos mēs nodosim jūsu datus citām trešajām pusēm tikai tad, ja esat mums sniedzis atbilstošu piekrišanu.

Tā kā mūsu uzņēmums nepārtraukti attīstās, mēs varam likvidēt meitasuzņēmumus vai uzņēmuma struktūrvienības vai apvienot mūsu uzņēmumu vai tā daļas ar citu uzņēmumu. Šādi darījumi parasti ietver pārdotā vai likvidētā meitasuzņēmuma vai uzņēmuma struktūrvienības rīcībā esošās klientu informācijas nodošanu pircējam vai apvienošanas rezultātā izveidotajam uzņēmumam. Šādā gadījumā jūsu personas informāciju joprojām regulē šī privātuma politika un tajā ietvertie noteikumi. Maz ticamā gadījumā, ja The Linde Group vai tā būtiskas struktūrvienības tiek pilnībā pārdotas, jūsu personas informācija arī tiks nodota pircējam.

4.      Pienākums sniegt datus

Lai sniegtu pakalpojumus klientiem, mums ir jāapstrādā konkrēti personas dati vai mums ir juridisks pienākums to darīt. Mēs savācam atbilstošos datus no jums pēc līguma noslēgšanas (piemēram, adresi, uzņēmējdarbības kontaktinformāciju un darbības jomu).

Bez šiem datiem mēs nevaram noslēgt līgumus ar mūsu klientiem.

5.      Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Mēs neizmantojam automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus procedūrām, kurām ir juridiska ietekme vai līdzīga ietekme uz jums. Neviens lēmums netiek pieņemts bez cilvēku līdzdalības un vērtējuma.

The Linde Group neveic profilēšanu saskaņā ar VDAR skaidrojumu 4. (4) pantā, izņemot specifisku lietojumu mājas aprūpes jomā, lai identificētu pacientus ar augstu veselības stāvokļa pasliktināšanās risku un nepieciešamību pēc ārējas iejaukšanās vai atkārtotas hospitalizācijas.

 

III.  Kā mēs izmantojam personas datus savām tīmekļa vietnēm

The Linde Group uzņēmumi izmanto tīmekļa vietnes, lai sniegtu jums informāciju par The Linde Group uzņēmumiem, to produktiem un pakalpojumiem.

1.    Linde apstrādāto personas datu tips un izcelsme

Kad jūs apmeklējat kādu no The Linde Group tīmekļa vietnēm, mēs iegūstam no jums atsevišķus personas datus. Šajā saistībā apstrādātie personas dati ietver jūsu vārdu/uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

Personas datus, kas tiek apstrādāti saistībā ar mūsu tīmekļa vietņu darbību, jūs parasti sniedzat mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā.

Dažos gadījumos apstrādātos personas datus var sniegt arī trešā puse, kas nav saistīta ar The Linde Group, piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēji, saistītie mārketinga uzņēmumi vai pievienojumprogrammas. Linde automātiski veic šādu datu (it īpaši pieteikšanās informācijas un ierīces datu) apstrādi:

§  jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums;

§  jūsu IP adrese;

§  jūsu pārlūkprogrammas tips un jūsu operētājsistēma;

§  jūsu apmeklējuma datums, ilgums un laiks; 

§  apmeklētās tīmekļa vietnes;

§  iegūtie dati un lejupielādētie faili; 

§  jūsu valsts;

§  jūsu nosūtītāja vietrādis URL;

§  jūsu meklējamais vārds gadījumā, ja meklēšanas programma jūs novirzīja uz mūsu tīmekļa vietni.

2.    Linde veiktās datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

Katrā gadījumā personas dati tiek apstrādāti tikai nepieciešamajā apjomā.

2.1.   Mēs apstrādājam datus, lai izpildītu savas līgumsaistības

Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas līgumsaistības pret mūsu klientiem vai izpildītu tā dēvētos pirmslīguma nosacījumus, kas tiek veikti pēc īpaša pieprasījuma. Piemēram, ja reģistrējaties noteiktu pakalpojumu saņemšanai, tiešsaistes pasūtījumiem vai mūsu piegādātāja portālā.

2.2.   Mēs apstrādājam datus, lai aizsargātu likumīgās intereses

Mēs arī apstrādājam personas datus tādā apjomā, cik nepieciešams, lai aizsargātu Linde vai The Linde Group uzņēmumu, kā arī mūsu klientu (un, ja nepieciešams, arī trešo pušu) likumīgās intereses. Šādos gadījumos mēs apstrādājam personas datus tikai pēc tam, kad esam izvērtējuši jūsu saistītās intereses.

Tas ietver, piemēram:

§  pasākumus, lai analizētu pseidonimizētu lietotāju darbības mūsu tīmekļa vietņu uzlabošanai;

§  pasākumus, lai nodrošinātu tīmekļa funkcijas, piemēram, lietotāja konta pārvaldību un iepirkumu grozus.

2.3.   Mēs apstrādājam datus ar jūsu piekrišanu

Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī tad, ja esat sniedzis savu piekrišanu. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu apstrāde līdz atcelšanas datumam joprojām ir atļauta. Tas ietver, piemēram:

§  reģistrāciju reklāmas bukletiem;

§  akcijas;

§  kontaktinformācijas pieprasījumus.

3.      Jūsu datu saņēmēji

3.1.   The Linde Group uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji

Linde koplieto personas informāciju, kā aprakstīts iepriekš (skatiet sadaļu II. 3).

3.2.   Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji

Dažās tīmekļa vietnēs Linde iekļauj papildu saturu un publikācijas (emuārus, publikācijas, ziņas, videoklipus, intervijas utt.), kas jau ir publicēti citos sociālajos medijos/sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, LinkedIn, Twitter). Kamēr neesat noklikšķinājis uz šāda satura, attiecīgajam sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam netiek nosūtīta nekāda personas informācija.

Noklikšķinot uz sociālā mediju sienas satura, jūsu IP adrese tiek nosūtīta attiecīgajam sociālo mediju pakalpojuma sniedzējam un uzglabāta, apstrādāta un izmantota saskaņā ar šī pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku. Informācijas paziņojums uz sociālo mediju sienas jūs informē par to, ka noklikšķinot uz konkrēta satura, jūs piekrītat šādai personas informācijas nodošanai.

Papildinformācija par jūsu personas informācijas apstrādi, ko veic sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji, ir pieejama šeit:

Facebook privātuma politika

LinkedIn privātuma politika

Twitter privātuma politika

4.    Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus. Papildinformācija par mūsu izmantoto sīkfailu darbību un mērķi ir ietverta mūsu sīkfailu politikā, kas pieejama šeit: https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html.

5.    Saites

Mūsu tīmekļa vietnes ietver saites uz citām tīmekļa vietnēm, uz kurām attiecas atsevišķi datu aizsardzības paziņojumi, ko sniedz attiecīgo tīmekļa vietņu pārvaldītāji.

 

Svarīgs paziņojums

Informācija par jūsu iebildumu izteikšanas tiesībām

1.      Iebildumi atsevišķās situācijās

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret atsevišķiem jūsu datu apstrādes veidiem, ja iemesli radušies konkrētās situācijas dēļ. Šīs tiesības attiecas uz datu apstrādi sabiedrības interesēs un datu apstrādi, lai aizsargātu leģitīmas atsevišķas intereses. Šīs tiesības attiecas arī uz profilēšanu, kamēr tās pamatā ir šie divi noteikumu punkti.

Pretrunu gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi. Tomēr šis noteikums nav spēkā, ja mēs varam uzrādīt pamatotus iemeslus par labu datu apstrādes veikšanai, kas ir nozīmīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai arī tad, ja apstrāde tiek veikta juridisku prasību apstiprināšanai, īstenošanai vai to aizsardzībai.

2.      Iebildumi pret apstrādi tiešā mārketinga mērķiem

Atsevišķos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem. Tā notiek, piemēram, ja nosūtām jums informāciju par īpašiem piedāvājumiem vai atlaidēm.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šiem mērķiem. Šīs tiesības attiecas arī uz profilēšanu, kamēr tā ir saistīta ar tiešo mārketingu.

Jebkādu iebildumu gadījumā mēs vairs neveiksim jūsu personas datu apstrādi šiem mērķiem.

Jūsu iebildumam nav nepieciešama konkrēta veidlapa, un to var nosūtīt pa e-pastu uz adresi:

info@aga.com